Reklamačný poriadok

Na celý sortiment poskytuje Predávajúci zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.


Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal.
Náklady na dopravu k Predávajúcemu hradí Kupujúci, späť ku Kupujúcemu hradí Predávajúci. Reklamácie vybavuje Predávajúci v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu.


Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.


Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.
Na vzťahy neupravené týmito podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzor odstúpenia od zmluvy:

O D S T Ú P E N I E    O D    Z M L U V Y

Meno, priezvisko, titul:

Adresa bydliska:

Telefónne číslo, email:

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Teazona, s.r.o., so sídlom Vígľašská 2, 851 07 Bratislava, IČO: IČO: 46 088 580,

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo faktúry alebo objednávky:

Dátum objednávky alebo vystavenia faktúry:

Dátum prijatia tovaru:

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru):

Vrátenie tovaru:

Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho prepravnou organizáciou/poštou
Dátum doručenia výrobku:

Dôvod odstúpenia od zmluvy (dobrovoľný údaj):

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu:

Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................

V ..........................., dňa ..................., podpis predávajúceho ..........................................